Prezentare generala

Regulament de organizare și funcționare

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ADMINISTRAŢIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1.  Administraţia Grădina Zoologică este instituţie publică, cu personalitate  juridică, înfiinţată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bucureşti nr. 72  / 1992, 66 şi 83-1993, care furnizează populaţiei servicii cu scop instructiv-educativ şi de agrement şi care este finanţată din venituri extrabugetare şi din subvenţii acordate din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.2. Administraţia Grădina Zoologică are sediul în Bucureşti, str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1,  CONTUL nr. RO82TREZ7015010XXX000316 deschis la Trezoreria Sectorului 1 şi CODUL FISCAL  nr. 4505375.

Art.3. Patrimoniul Administraţiei Grădina Zoologică este stabilit în baza protocolului încheiat la reorganizarea Direcţiei Domeniului Public şi a procesului verbal încheiat de comisia stabilită prin Dispoziţia Primarului General nr.422/22.09.1993, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Conducerea Administraţiei Grădina Zoologică este asigurată de un director, absolvent al facultăţii de medicină veterinară.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate al Administraţiei Grădina Zoologică îl constituie administrarea şi întreţinerea în condiţii corespunzătoare a colecţiilor de animale sălbatice, în scopul conservării faunei şi prezentarea acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ şi de agrement. Administraţia Grădina Zoologică desfăşoară şi activităţi de deservire, transport, reparaţii, întreţinere utilaje, dotări şi clădiri administrative, precum şi alte activităţi de comerţ şi agrement organizate în incinta grădinii zoologice.

CAPITOLUL III

 1. Atribuţiile generale ale Administraţiei Grădina Zoologică

Art.6.  În vederea realizării obiectului său de activitate, Administraţia Grădina Zoologică are următoarele atribuţii:

–         asigură expunerea speciilor pe care le deţine, creând acestora condiţiile de viaţă necesare;

–         achiziţionează cele mai reprezentative specii de animale sălbatice;

–         efectuează cercetari legate de menţinerea şi întreţinerea animalelor sălbatice în captivitate;

–         asigură întreţinerea colecţiilor de animale, creând cele mai bune condiţii de viaţă în cadrul unui sistem de expunere cât mai adecvat din punct de vedere estetic şi ştiinţific;

–         contribuie la conservarea speciilor de animale sălbatice periclitate;

–         promovează activităţi de educaţie în rândul publicului;

–         activează în cadrul Federaţiei Grădinilor Zoologice şi Acvariilor din România, şi participă la activităţi metodologice cu instituţii similare din ţară;

–         colaborează cu grădini zoologice din alte ţări şi cu organisme internaţionale (Asociaţia Europeană a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor, etc) la alcătuirea colecţiilor de animale, inclusiv reproducere, schimburi, achiziţii, înstrăinari de animale, ţinând cont de reglementările interne şi internaţionale;

–         elaborează norme de consum pentru speciile din colecţie;

–         asigură păstrarea integrităţii, protejarea şi valorificarea patrimoniului public încredinţat, stimulează şi determină utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare de care dispune;

–         în vederea realizării de venituri extrabugetare în afara veniturilor provenite din taxe de intrare, poate organiza activităţi care să contribuie la agrementul şi distracţia vizitatorilor cum ar fi: plimbări cu ponei, cu trăsurica, precum şi comercializarea diferitelor tipuri de produse care promovează imaginea unei grădini zoologice (jucării, cărţi şi reviste în domeniu, tricouri imprimate şi altele);

–         desfăşoară activităţi de transport persoane pentru proprii angajaţi şi la solicitarea instituţiilor de învăţământ, pentru grupuri organizate de vizitatori;

–         creează, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, noi bunuri proprietate publică din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal şi, după caz, dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare, în condiţiile legii;

–         întocmeşte şi înaintează ordonatorului principal de credite proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

–         valorifică către alţi beneficiari şi către alte grădini zoologice, capacităţile rămase disponibile (surplusul de animale sălbatice rezultate prin reproducere, etc.) după asigurarea necesarului aferent instituţiei, la tarife stabilite pe criterii economice şi din veniturile astfel obţinute îşi acoperă parţial cheltuielile de întreţinere a patrimoniului în administrare;

–         realizează achiziţii de maşini, utilaje şi instalaţii pentru modernizarea şi îmbunătăţirea activităţilor şi serviciilor prestate, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

–    urmăreşte şi verifică realizarea lucrărilor de investiţii, întreţinere dotări şi reparaţii din patrimoniul public şi din cel privat din administrare; examinează şi propune spre aprobare documentaţiile tehnice necesare obţinerii finanţării, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

–         analizează şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite listele lucrărilor de investiţii, asigură avizarea documentaţiei tehnico – economice, urmăreşte modul de realizare a lucrărilor şi asigură condiţiile necesare punerii în funcţiune la termen a obiectivelor de investiţii;

–         stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător precum şi cele de securitatea şi sănătatea muncii.

–         colaborează şi cooperează cu alte instituţii publice şi ştiintifice, de protecţia mediului, regii şi societăţi comerciale din ţară şi  străinatate;

–         organizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare programe de formare profesională, respectiv cursuri de calificare pentru meseriile îngrijitor animale, muncitor DDD, finalizate prin certificate de calificare cu recunoaştere naţională;

–         angajează prin Serviciul economic, resurse umane personal de conducere şi execuţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a statului de funcţii şi în limita bugetului aprobat.

–  Pentru realizarea atribuţiilor sale, Administraţia Grădina Zoologică  stabileşte tarife pe criterii economice, pe care le  supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

–  Administraţia Grădina Zoologică poate încheia contracte de închiriere pentru spaţiile deţinute (aflate în folosinţa sa) în incintă, precum şi contracte de asociere pentru activităţi ca cele sus menţionate, inclusiv pentru transport elevi, care prezintă interes comun în legatură cu scopul instructiv educativ al publicului şi de agrement.

–  Contractele de închiriere sau asociere vor fi încheiate, numai după aprobarea ordonatorului principal de credite  şi vor cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea spaţiilor (terenurilor) din incintă, potrivit cerinţelor şi în beneficiul instituţiei.

 1. Atribuţiile directorului

Art.7. Directorul Administraţiei Grădina Zoologică îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare din acest domeniu.

Art.8. Directorul Administraţiei Grădinii Zoologice conduce activitatea curentă a acesteia şi reprezintă Administraţia Grădinii Zoologice în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice precum şi persoane fizice, în limitele de competenţă stabilite prin dispoziţii ale Primarului General al Municipiului Bucureşti şi după caz, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.9. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Administraţiei Grădinii Zoologice îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.

Art.10. Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, directorul emite decizii, note de serviciu, avize şi instrucţiuni privind desfăşurarea activităţii specifice.

Art.11. Directorul Administraţiei Grădinii Zoologice are următoarele atribuţii, răspunderi şi competenţe:

–         conduce şi coordonează întreaga activitate a Administraţiei Grădinii Zoologice;

–         aprobă regulamentul intern al instituţiei;

–         răspunde de organizarea activităţii privind securitatea şi sănătatea muncii, conform prevederilor legale în vigoare;

–         răspunde de organizarea activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

–         aprobă deplasarea în ţară şi în străinatate a personalului angajat;

–         aprobă acordarea drepturilor materiale pentru angajaţi, în condiţiile legii;

–         aprobă programarea concediilor de odihnă anuale pentru salariaţi;

–         aprobă fişele de post şi rapoartele de evaluare a performanţelor individuale anuale ale personalului;

–         răspunde de administrarea legală şi eficientă a patrimoniului;

–         fundamentează şi propune planuri de venituri şi cheltuieli pentru administrarea, amenajarea, întreţinerea, conservarea şi valorificarea eficientă a patrimoniului, pe care îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

–         fundamentează şi propune planul de investiţii şi reparaţii capitale şi îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

–         coordonează, urmăreşte şi verifică activităţile de investiţii, întreţinere, reparaţii curente şi capitale a tuturor dotărilor din patrimoniul instituţiei, de modernizări;

–         propune spre aprobare documentaţia tehnică necesară obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare, în conformitate cu prevederile legale;

–         aprobă încheierea contractelor pentru derularea activităţii curente cu terţi agenţi economici, în limita alocaţiilor bugetare;;

–         dispune organizarea licitaţiilor pentru achiziţionarea de bunuri materiale şi servicii;

–         fundamentează şi propune proiectul de organigramă, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare şi le supune spre aprobare C.G.M.B. prin ordonator principal de credite;

–         organizează activitatea de formare şi perfecţionare a salariaţilor, urmărind pregătirea specifică şi reorientarea unor categorii de salariaţi în contextul noutăţilor ce intervin în obiectul de activitate al administraţiei;

–         urmăreşte creşterea calităţii prestaţiilor şi produselor realizate;

–         emite decizii de recuperare a pagubelor aduse instituţiei;

–   Pe perioada concediului de odihnă, fără plată, incapacitate temporară de muncă, a delegaţiilor şi deplasărilor sau a absenţei motivate a directorului, atribuţiile acestuia  sunt preluate de o altă persoană cu funcţie de conducere, desemnată de către director prin decizie scrisă.

 1. Atribuţiile structurilor organizatorice ale administraţiei:

Art.12. Biroul veterinar

Biroul veterinar este condus de un şef de birou.

Atribuţiile  şi responsabilităţile biroului pe domenii de activitate sunt următoarele:

 1. Activitatea veterinară de cercetare si relaţii publice:

–         exercită atribuţii de specialitate în domeniul activităţilor sanitar-veterinare, vaccinări, intervenţii chirurgicale, controlul alimentelor, acţiunilor profilactice şi curative, examenelor de laborator, operaţiunilor de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie (DDD) şi răspunde de executarea acestora în faţa conducerii administraţiei a altor instituţii cu atribuţii de control;

–         supraveghează şi participă la acţiunile de contenţie şi manipulare a animalelor;

–         întocmeşte, în cazul apariţiei unor zoonoze, planul de măsuri antiepizootice, răspunzând direct de aplicarea acestuia;

–         răspunde de efectuarea necropsiilor în cazul mortalităţii animalelor;

–         stabileşte diagnosticul prezumtiv, iar în cazuri de nevoie apelează la institute de specialitate pentru stabilirea acestuia;

–         participă la instruirea, calificarea personalului din instituţie în meseriile de îngrijitor animale sălbatice şi muncitor calificat D.D.D.;

–         ţine evidenţa strictă a foilor de observaţii, a vaccinărilor, a condicii de tratamente, a proceselor verbale de dezinfecţie;

–         răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a instituţiei şi a cabinetului veterinar;

–         supraveghează animalele în timpul perioadei de carantină şi întocmeşte foile de observaţii periodice;

–         răspunde de modul de depozitare şi utilizare a medicamentelor şi substanţelor folosite, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare;

–         colaborează cu instituţiile şi laboratoarele de profil veterinar;

–         reprezintă instituţia în relaţiile de colaborare sau de altă natură, în limita competenţelor acordate de conducătorul instituţiei;

–         asigură crearea şi menţinerea unui mediu de viaţă corespunzător  a animalelor ce trăiesc în captivitate;

–         stabileşte necesarul de medicamente, animale, alimente, materiale şi instrumentar sanitar-veterinar în scopul tratării animalelor şi fundamentează propunerile privind întreţinerea habitatului animalelor;

–         verifică pe linie sanitar-veterinară produsele de origine animală precum şi furajele pentru a stabili dacă acestea corespund calitativ pentru a fi administrate în consum;

–         face parte din comisia de recepţie alimente, medicamente, materiale şi instrumentar sanitar – veterinar, şi participă la recepţia lucrărilor de reparaţii – investiţii executate în scopul modernizării habitatului şi condiţiilor de expunere ale exemplarelor din colecţie;

–         stabileşte împreună cu persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă locurile de muncă la care, potrivit legii, se acordă sporuri pentru condiţii periculoase, nocive, etc., de încadrare în grupa II de muncă, program redus de lucru şi schimbare a locurilor de muncă pe baza avizelor medicale;

–         exercită activitatea de informare şi cercetare privind întreţinerea animalelor în captivitate;

–         întocmeşte dietele animalelor sub raport calitativ şi cantitativ, ţinând cont de specie, vârstă, anotimp, sex, gestaţie şi de alţi factori care influenţează apetitul fiecarui animal;

–         asigură întocmirea fişelor biologice ale animalelor din colecţie;

–         elaborează programe proprii de cercetare etologică şi genetică, le supune aprobării conducerii instituţiei şi răspunde de aplicarea acestora;

–         iniţiază programe cu instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar (în vederea realizării lucrărilor de diplomă, doctorat, etc.) şi participă la instruirea practică a elevilor şi studenţilor;

–         furnizează informaţii cu privire la creşterea animalelor în captivitate;

–         iniţiază şi derulează programe de sponsorizare a Administraţiei Grădinii Zoologice;

–         stabileşte necesarul de materiale şi produse biologice, cărţi de specialitate, materiale de informare şi educaţionale;

–         reprezintă instituţia în relaţiile de colaborare cu grădini zoologice din ţară, cu membri ai Federaţiei Grădinilor Zoologice şi Acvariilor din România, cu societăţi ornitologice, herpetologice sau de alt profil, cu institute de învăţământ, instituţii cu profil similar, mass-media, cu organisme europene şi internaţionale de protecţie a animalelor, în limita competenţelor acordate de conducătorul instituţiei;

–         stabileşte componenţa grupurilor de expunere, compatibilitatea teritorială şi biologică a animalelor;

–         prezintă conducerii instituţiei propuneri pentru îmbogăţirea colecţiei de animale;

–         prezintă conducerii instituţiei propuneri de îmbogăţire a amplasamentelor, de îmbogăţire ambientală, de modernizare şi inscripţionare cu date biologice şi arii de răspândire;

–         supraveghează din punct de vedere biologic realizarea mediului ambiant al animalelor captive;

–         organizează şi controlează activitatea Formaţiei îngrijitori animale;

–         realizează proiecte pentru educarea publicului prin programe adecvate, panouri tematice, prelegeri educaţionale, etc.;

 1. Activitate de securitate şi sănătate în muncă

–         controlează locurile de muncă, aplicarea cu stricteţe a normelor privind protecţia muncii, în conformitate cu prevederile legale şi precizările Inspectoratului Teritorial de Muncă;

–         răspunde de asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

–         întocmeşte împreună cu celelalte compartimente propunerile privind fondurile necesare pe linia de protecţia muncii, urmăreşte şi răspunde de folosirea acestora;

–         răspunde de analiza evoluţiei şi cauzelor accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, întocmind programe de măsuri;

–         răspunde de asigurarea evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă precum şi de reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă, prin identificarea, împreună cu medicul de protecţia muncii, a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională pe fiecare loc de muncă;

–         răspunde de întocmirea “Fişelor de expunere la riscuri profesionale” pentru fiecare loc de muncă;

–         elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţie a muncii, în funcţie de particularităţile procesului de muncă;

–         răspunde de instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii;

–         gestionează fişele individuale de instructaj de protecţie a muncii;

–         răspunde de realizarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;

–         stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu;

–         răspunde de elaborarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe baza reglementărilor specifice emise de către organele de specialitate abilitate;

–         asigură efectuarea controlului medical periodic pentru angajaţii instituţiei;

–         verifică şi vizează certificatele medicale prezentate de angajaţi;

–         răspunde de aplicarea prevederilor legale cu privire la sănătatea în muncă;

–         stabileşte atribuţiile şi răspunderile ce revin salariaţilor în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate;

–         asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite;

–         informează de îndată directorul de apariţia unui accident de muncă, participă la cercetarea accidentelor de muncă si ţine evidenţa acestora;

–         se preocupă de asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor (afişe, pliante, filme, etc.);

–         întocmeşte anual necesarul de echipamente individuale de protecţie, echipamente individuale de lucru şi materiale igienico-sanitare;

–         participă la sedinţele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;

–         întocmeşte anual programul de protecţie a muncii;

–         personalul biroului veterinar execută şi alte sarcini transmise de directorul Administraţiei Grădinii Zoologice sau rezultate din alte acte normative în vigoare.

Art. 13.  Formaţia îngrijitori animale

Formaţia ingrijitori animale este in subordinea Biroului veterinar si are următoarele atribuţii:     

–         asigură îndrumarea tehnică de specialitate sub aspectul condiţiilor ecologice, de zoo-igienă, reproducere, contenţie, amenajări ambientale;

–         ţine evidenţa mişcării de efective prin procese verbale de natalitate, maturitate, mortalitate, schimb, achiziţie, donaţie;

–         asigură zilnic hrănirea şi igiena animalelor;

–         execută diverse lucrări gospodăreşti;

–         propune necesarul de materiale de uz gospodăresc, protecţia muncii, obiecte de inventar şi alte materiale şi obiecte ce sunt necesare întreţinerii sectoarelor de animale şi îl înaintează serviciului achiziţii;

–         face parte din comisia de recepţie pentru achiziţia materialelor şi accesoriilor de uz zootehnic;

–         emite note de comandă pentru repararea şi amenajarea spaţiilor destinate animalelor, cât şi a celorlalte clădiri şi utilaje;

–         sesizează conducerea administratiei cu privire la locurile de muncă cu risc iminent de producere a unor accidente;

–         execută şi alte sarcini din dispoziţia conducerii Administraţiei Grădinii Zoologice.

Art. 14. Serviciul economic, resurse umane

Serviciul economic, resurse umane este condus de un şef de serviciu care are atribuţii şi responsabilităţi în următoarele domenii de activitate:                       

 1. Activitatea contabilă

–         răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale;

–         asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe şi circulante, mijloacele băneşti, fondurile proprii şi alte fonduri, debitori, creditori, decontări, investiţii, cheltuieli bugetare şi venituri;

–         asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea bunurilor materiale şi ia toate măsurile legale pentru recuperarea pagubelor aduse administraţiei;

–         organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale ale administraţiei şi urmăreşte definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;

–         întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi cele analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea;

–         întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul contabil şi coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea;

–         prezintă spre aprobarea conducerii administraţiei bilanţul contabil şi raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice şi financiare pe baza datelor din bilanţ şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin prin procesul-verbal de analiză;

–         răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

–         sesizează direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul P.M.B., asupra cazurilor în care conducerea administraţiei nu a luat măsuri pentru stabilirea răspunderii materiale şi recuperarea pagubelor în cazul unor fapte deosebit de grave privind integritatea patrimoniului;

–         participă la evaluarea mijloacelor fixe ce urmează a fi valorificate;

–         îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea administraţiei sau rezultate din actele normative în vigoare.

 1. Activitatea financiară

–         urmăreşte realizarea obiectivelor de investiţii aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu finanţare integrală sau în completare de la bugetul de stat sau local;

–         urmăreşte efectuarea plăţilor de investiţii pe măsura deschiderii finanţării obiectivelor prevazute în lista de investiţii, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare;

–         analizează împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei, modul de realizare a planului de investiţii şi măsurile necesare pentru realizarea acestuia;

–         efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza cărora întocmeşte proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre;

–         întocmeşte lunar propunerile de necesar de fonduri;

–         ia măsurile necesare, împreună cu celelalte compartimente, pentru ca administraţia să-şi desfăşoare activitatea astfel încât cheltuielile să nu depăşească prevederile din buget;

–         asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate;

–         răspunde de eliminarea imobilizarilor financiare şi ia masurile necesare pentru prevenirea formării de noi imobilizari;

–         imobilizează rezervele existente şi răspunde de rezultatele financiare ale administraţiei;

–         asigură şi răspunde de efectuarea corectă a calcului privind drepturile băneşti ale salariaţilor, a reţinerilor din salarii şi a obligaţiilor faţă de bugetul de stat şi local, asigurările sociale şi alte fonduri speciale;

–         răspunde de aplicarea întocmai a preţurilor, tarifelor şi taxelor stabilite de conducerea instituţiei şi aprobate de ordonatorul principal de credite;

–         întocmeşte documentaţia necesară deschiderii finanţării investiţiilor la Trezoreria Statului;

–         asigură fondurile necesare, în limita creditelor aprobate realizării planului de investiţii;

–         asigură respectarea încadrării în limitele cheltuielilor de investiţii aprobate, atât cantitativ, cât şi valoric, pe obiective de investiţii;

–         asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă şi de investiţii;

–         asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia administraţiei faţă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fonduri speciale şi alte obligaţii faţă de terţi;

–         ţine evidenţa veniturilor încasate pe categorii de venituri, conform clasificaţiei bugetare, şi raportează la sfârşitul lunii veniturile încasate şi virate la bugetul de stat şi local;

–         întocmeşte lunar execuţia bugetară şi o înaintează la direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul P.M.B.;

–         participă la lucrările de întocmire a bilanţului contabil trimestrial şi anual;

–         analizează activitatea economico-financiară pe baza de bilanţ şi stabileşte măsuri concrete şi eficiente pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii economico-financiare;

–         răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele în drept.

 1. Activitatea de control financiar preventiv

–         exercită controlul financiar preventiv conform dispoziţiilor legale în vigoare;

–         răspunde direct de realizarea la un nivel corespunzător de calitate a atribuţiilor instituţiei stabilite în concordanţă cu propria misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;

–         asigură protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzurilor sau fraudei;

–         efectuează controale inopinate la serviciile unde se vehiculează mijloace băneşti sau materiale şi întocmeşte procese verbale de constatare;

–         verifică reclamaţiile şi sesizările cu privire la aspectele negative privind gestionarea valorilor materiale şi băneşti;

 1. Activitatea de casierie

–         eliberează publicului vizitator bilete de intrare şi de agrement, bilete cu tarif special, contracost;

–         vinde ilustrate, pliante şi materiale informative specifice obiectului de activitate;

–         depune zilnic la casieria instituţiei veniturile obţinute prin vânzarea biletelor de intrare pe baza borderourilor privind veniturile obţinute din vânzarea biletelor de intrare;

 1. Activitatea de resurse umane

–         în baza necesarului de personal aprobat, asigură recrutarea şi selecţia personalului, prin concurs organizat în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

–         întocmeşte proiectele de decizii privind încadrarea în muncă şi răspunde de întocmirea contractelor de muncă conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea;

–         efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului, eliberează legitimaţiile de serviciu şi adeverinţele solicitate de persoanele care au calitatea de angajaţi;

–         răspunde de completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–         asigură cadrul necesar elaborării fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în condiţiile legii;

–         elaborează proiecte de programe privind  perfecţionarea pregătirii profesionale  a personalului, în colaborare cu direcţia de specialitate a Primăriei Municipiului Bucureşti;

 1. Activitatea de salarizare şi organizare a muncii

–         asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii, referitoare la unităţile bugetare;

–         întocmeşte şi prezintă spre aprobare conform legii, statul de funcţii şi de personal în concordanţă cu organigrama şi numărul de posturi.

–         întocmeşte propuneri privind avansarea în trepte, grade profesionale şi funcţii şi asigură secretariatul comisiei de examinare a personalului;

–         stabileşte, împreună cu responsabilul privind securitatea şi sănătatea muncii, locurile de muncă şi meseriile cu condiţii vătămatoare, nocive, etc., la care se acordă sporuri;

–         fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli;

–         administrează fondul de salarizare aprobat pentru acoperirea tuturor drepturilor de salarizare prevăzute;

–         urmăreşte încadrarea în numărul mediu de personal aprobat prin organigrama şi răspunde de întocmirea şi comunicarea datelor statistice privind munca şi salarizarea;

–         participă la elaborarea proiectului Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Grădina Zoologică.

 1. Activitatea de secretariat-arhivă

–         răspunde de primirea, înregistrarea, repartizarea şi predarea corespondenţei, precum şi de expedierea acesteia la destinatari după rezolvare, cu respectarea întocmai a prevederilor legale;

–         înregistrează şi păstrează dispoziţiile primite de la forul tutelar, deciziile emise de conducerea instituţiei; asigură multiplicarea şi difuzarea acestora la compartimentele interesate;

–         răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi clasarea documentelor create şi detinuţe în arhiva instituţiei;

–         respectă indicativul termenelor de păstrare a documentelor, precum şi nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor şi a celorlalte documente din instituţie;

–         asigură activitatea de secretariat a conducerii instituţiei şi a compartimentelor din cadrul acesteia;

–         răspunde de dactilografierea, multiplicarea şi difuzarea, după caz, a lucrărilor efectuate în cadrul compartimentelor, asigură funcţionarea mijloacelor de comunicare din dotare;

–         răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea ştampilelor şi sigiliilor.

Personalul Serviciului economic, resurse umane, indeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei.

Art. 15. Serviciul investiţii, achiziţii, administrativ

Serviciul investiţii, achiziţii,administrativ este condus de un şef serviciu care are atribuţii şi responsabilităţi pe domenii de activitate astfel:

 1. Activitatea de investiţii achiziţii:

–         întocmeşte notele de fundamentare care stau la baza propunerilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii ale instituţiei;

–         întocmeşte şi propune programul anual al achiziţiilor publice pentru instituţie;

–         stabileşte corespondenţa produselor, serviciilor şi lucrărilor cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în C.P.V.;

–         estimează valoarea, fără TVA, a fiecărui contract de furnizare, de lucrări sau de servicii, cuprins în programul anual al achiziţiilor publice;

–         întocmeşte şi înaintează, pentru determinarea bugetului de venituri şi cheltuieli, lista investiţiilor;

–         propune realizarea de lucrări (amenajări) specifice grădinii zoologice;

–         propune, în baza legii şi cu respectarea prevederilor legale specifice, forma procedurii de achiziţie pe care o supune aprobării conducerii.

–         urmăreşte şi verifică etapele procedurii de achiziţie;

–         întocmeşte DEPO (documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei) şi o supune spre aprobare directorului instituţiei;

–         înaintează directorului instituţiei propuneri de constituire a comisiei de evaluare oferte şi de recepţie pentru achiziţia de produse, lucrări şi servicii şi atribuirea contractelor;

–         are reprezentanţi în comisia de licitaţii sau de evaluare a ofertelor şi în comisiile de recepţie;

–         întocmeşte şi supune spre avizare contractele de furnizare, de servicii sau lucrări, conform legislaţiei în vigoare;

–         urmăreşte derularea contractelor, vizează situaţiile de lucrări şi înainteaza spre decontare;

–         convoacă comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;

–         întocmeşte procesele verbale de lucrări, servicii, produse şi le aduce la cunoştinţă conducerii;

–         estimează anual necesarul de produse şi servicii cu caracter de regularitate;

–         întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

–         verifică corectitudinea aplicării procedurii de achiziţie şi aduce la cunoştinţa directorului instituţiei orice nerespectare a legislaţiei în vigoare;

 1. 2. Activitatea administrativă:

–         răspunde de utilizarea si întreţinerea raţională a clădirilor, instalaţiilor aflate în administrarea instituţiei;

–         răspunde de baza auto din dotare; în acest sens, efectuează grafice pentru asigurarea transporturilor necesare, în vederea eficientizării acestora;

–         verifică şi centralizează consumul de carburanţi pe tip de autovehicul;

–         execută mici lucrări de întreţinere curentă (tâmplărie, vopsitorii, zugrăveli, etc.) care nu necesită intervenţia unor antreprize specializate;

–         propune şi verifică aprovizionarea cu materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor în regie proprie;

–         asigură desfăşurarea în bune condiţii a inventarierii patrimoniului;

–         verifică stocurile de materiale din magazie, aşezarea acestora pe tip de produs, precum şi distribuirea pe secţii;

–         coordonează şi răspunde de activitatea de întreţinere şi curăţenie a birourilor, aleilor şi spaţiilor verzi din grădina zoologică;

–         contribuie la efectuarea manipulării materialelor şi depozitarea furajelor;

–         intervine operativ în cazul unor avarii;

–         verifică programul de pază al obiectivelor din incinta instituţiei;

–         verifică îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite de lege pentru organizarea pazei în incinta obiectivelor;

–         răspunde de dotarea secţiilor cu mijloace şi instalaţii P.S.I. şi de buna funcţionare a acestora;

–         asigură instruirea personalului asupra modului de folosire şi exploatare a mijloacelor P.S.I;

–         participă la activitatea comisiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, îndeplinind şi alte obligatii prevazute de lege în acest domeniu;

–         răspunde de aplicarea şi respectarea regulilor stabilite de conducerea instituţiei, vizând accesul şi circulaţia persoanelor în incinta grădinii;

–         elaborează programul de pază a obiectivelor şi bunurilor administraţiei, stabileşte modul de efectuare a acestora, precum şi necesarul de amenajări, instalaţii şi mijloace tehnice de pază şi alarmare;

–         certifică realitatea cheltuielilor administrative (telefoane, abonamente, utilităţi);

–         asigură întreţinerea curăţeniei în incintă şi zonele limitrofe, inclusiv în zilele de sărbătoare;

–         răspunde de respectarea şi aplicarea regulilor stabilite de conducerea instituţiei vizând accesul şi circulaţia personalului propriu şi a celui din afară;

–         foloseşte mijloacele de transport din dotare pentru asigurarea transporturilor de persoane, pentru aprovizionare de furaje, pentru aprovizionarea cu alte materiale necesare;

–         Personalul Serviciului investiţii, achiziţii,administrativ execută şi alte sarcini dispuse de conducerea Administraţiei Grădinii Zoologice sau rezultate din alte acte normative în vigoare.

Serviciul investiţii, achiziţii, administrativ are în subordine formația muncitori întreținere.

Art. 16. Formaţia muncitori întreţinere

Formația muncitori întreținere este condusă de un șef formație și are următoarele atribuții și responsabilități:

–         execută, în baza notelor de comandă emise de către Biroul veterinar prin formaţia de îngrijitori animale, lucrări de reparaţii ale amplasamentelor de animale;

–         execută reamenajări ale unor amplasamente după nevoile de spaţiu ale speciilor din colecţie;

–         răspunde de folosirea eficientă a materialelor pe care le utilizează în procesul de execuţie/reparare/reamenajare în amplasamentele de animale, precum şi în toate cladirile din incinta instituţiei;

–         asigură întreţinerea tuturor instalaţiilor cu care sunt dotate amplasamentele, clădirile administrative, vestiarele, magaziile şi toate celelalte dotări ( instalaţii electrice, sanitare, de gaze, etc);

–         asigură suportul tehnic pentru firmele cu care instituţia încheie contracte de mentenanţă pentru instalaţiile termice, electrice, etc.;

–   execută şi alte sarcini transmise de directorul Administraţiei Grădinii Zoologice  sau rezultate din alte acte normative în vigoare.

CAPITOLUL IV

DISPOZITII FINALE

Art.17.  Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează conform modificarilor legislative în materie din actele normative aprobate ulterior.

Director,

Dr. Oprea Ancuța Elena