Info Vizitatori

 

1.Respectati semnele de avertizare afişate la intrarea în Grădina Zoologică precum şi pe cele amplasate de-a lungul traseelor de vizitare!
2.NU hrăniţi animalele !
3.Copiii cu vârsta sub 14 ani pot vizita grădina numai însoţiţi de o persoană responsabilă adultă !

 

4.NU depăşiţi balustradele de protecţie!
5.NU vă apropiaţi de animale!
6.NU aruncaţi cu obiecte în amplasamentele animalelor!
7.Este interzisă intrarea cu animale de companie!

 

8.Vă rugăm, păstraţi curăţenia şi liniştea!
9.Este interzis accesul în grădina zoologică cu pistoale cu bile, cu aer comprimat şi cu obiecte producătoare de zgomot!

10.Este interzis accesul cu biciclete, role, skateboard, etc.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

A N U N Ţ

 

Administraţia Grădina Zoologică, instituţie publică  cu sediul in str.Vadul Moldovei nr.4, sector 1 , Bucureşti, scoate la concurs, in baza prevederilor Titlului I, Capitolul I art.1 – 5, din Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum si pentru promovarea in grade sau in trepte profesionale imediat superioare, ori in funcţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti, nr.1736/2015, in data de  05.12.2016, ora 10.00, 1 post vacant de Inspector Specialitate gr.profesional IA, poz.nr.43 din statul de functii al Administraţiei Grădina Zoologică.

 

Documente necesare înscrierii la concurs

 

Conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , modificată şi completată prin HG nr.1027/11.11.2014, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 
 • Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Administraţiei Grădina Zoologică;

 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea in muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 • Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile medicale abilitate, aceasta trebuind să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătatii;

 • Curriculum vitae;

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Concursul constă in 3 (trei) etape succesive:

 1. Selecţia dosarelor de înscriere;

 2. Proba scrisă;

 3. Interviul;

 

Condiţii generale de participare:

 
 • Să aibă cetăţenia romană , cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;

 • Să cunoască limba română, scris si vorbit;

 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale in vigoare;

 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie  sau de unităţile sanitare abilitate;

 • Să indeplineasca condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice cerinţelor postului scos la concurs;

 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legatură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

 
 

Concursul se va desfăşura în perioada 05.12.2016 – 12.12.2016, ora 10.00 la sediul Administraţiei Grădina Zoologică din str.Vadul Moldovei nr.4 sector 1 Bucureşti, conform următorului calendar:

 • 22.11.2016, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;

 • 23.11.2016, ora 10.00, data afişării rezultatului selecţiei dosarelor

 • 23.11.2016, între 11.00 – 14.00, Contestatii dosare

 • 24.11.2016, ora 10.00, Soluţionare contestaţii

 • 05.12.2016, ora 10.00  proba scrisă

 • 06.12.2016, ora 10.00 afişarea rezultatelor la proba scrisă

 • 08.12.2016, ora 10.00 proba interviu.

 • 09.12.2016, ora 10.00 afişarea rezultatelor la proba interviu

 • 12.12.2016, ora 10.00 afişarea rezultatelor finale ale concursului

 • 12.12.2016, între 11.00 – 14.00, Depunerea contestaţiilor

 • 13.12.2016, Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 
 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de Inspector de Specialitate gr.profesional IA  , poz.nr.43 din ştatul de functii al instituţiei:

 
 • Studii superioare de lunga durata;

 • Vechime de cel putin 5 ani in sistemul bugetar;

 • Experienţă pe o poziţie similară de cel puţin 5 ani;

 • Cunoaşterea la nivel mediu al unei limbi străine de circulaţie internaţională(scris, citit, vorbit);

 • Cunostinţe avansate operare PC : MS Office, Powerpoint, operare baze de date, Internet;

 • Abilităţi de comunicare si muncă in echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare;

 
 

Bibliografie pentru postul vacant de inspector de specialitate gr.profesional IA, poz. Nr.43 din ştatul de funcţii al Administraţiei Grădina Zoologică:

 
 • Regulamentul  de Organzare şi Funcţionare al Administraţiei Grădina Zoologică, aprobat prin HCGMB nr.305/18.12.2013;

 • Legea nr.215/2001, Republicată, legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

 • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

 • Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;

 • Ordinul nr.1792/2002 privind aprobarea, normelor metodologice pentru angajarea , lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea , evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Decretul nr.209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

 • Ordinul nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

 • Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completaările ulterioare;

 • HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

 • HG nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative teritoriale;

 • Ordinul nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr. 54/1994;

 • Ordinul MFP nr.1826/2003 pentru aprobarea precizărilor  privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune;

 • Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţíilor publice, cu modific[ările şi completările ulterioare;

 • OUG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;

 • HG nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

 • OUG nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului Specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

 • HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

 • Legea nr.101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.269.06.00 interior 113,  Serviciul Economic, Resurse Umane  - Dna Buia Vasilica .

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

A N U N Ţ

Administraţia Grădina Zoologică, instituţie publică  cu sediul in str.Vadul Moldovei nr.4, sector 1 , Bucureşti, scoate la concurs, in baza prevederilor Titlului I, Capitolul I art.1 – 5, din Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum si pentru promovarea in grade sau in trepte profesionale imediat superioare, ori in funcţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti, nr.1736/2015, in data de 23.11.2016, ora 10,00,   urmatorul  post temporar vacant:
-    Inspector specialitate gr.prof.IA – 1post- poz.nr.39 din ştatul de funcţii al Administraţiei Grădina Zoologică (post temporar vacant)

Documente necesare inscrierii la concurs

Conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , modificata si completata prin HG nr.1027/11.11.2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

-    Cerere de inscriere la concurs adresata directorului Administratiei Gradina Zoologica;
-    Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitaea, potrivit legii, dupa caz;
-    Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
-    Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
-    Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
-    Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile medicale abilitate, aceasta trebuind sa contina in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
-    Curriculum vitae;
Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
In cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Concursul consta in 3 (trei) etape succesive:
a)    Selectia dosarelor de inscriere;
b)    Proba scrisa;
c)    Interviul;

Condiţii generale de participare:

-    Să aibă cetăţenia romană , cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
-    Să cunoască limba română, scris si vorbit;
-    Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale in vigoare;
-    Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-    Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie  sau de unităţile sanitare abilitate;
-    Să indeplineasca condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice cerinţelor postului scos la concurs;
-    Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legatură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va desfasura in perioada 23.11.2016 – 05.12.2016, ora 10.00 la sediul Administratiei Gradina Zoologica din str.Vadul Moldovei nr.4 sector 1 Bucuresti, conform urmatorului calendar:
-    14.11.2016, ora 15.00, data limita pentru depunerea dosarelor;
-    15.11.2016, ora 10.00, data afisarii rezultatului selectiei dosarelor
-    15.11.2016, între 11.00 – 15.00, Contestaţii dosare
-    16.11.2016, ora 10.00 , Solutionare contestatii
-    23.11.2016, ora 10.00 proba scrisă;
-    24.11.2016, ora 10.00 afisarea rezultatelor la proba scrisa
-    28.11.2016, ora 10.00 proba interviu.
-    29.11.2016, ora 10.00 afisarea rezultatelor la proba interviu
-    05.12.2016, ora 10.00 afisarea rezultatelor finale ale concursului
-    05.12.2016, între 11.00 – 14.00 , Depunerea contestaţiilor
-    06.12.2016, ora 10.00 , Afişarea rezultatelor finale după contestaţii


Condiţii specifice pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector specialitate gr.prof.IA, poz.nr.39 din statul de functii al Administratiei Gradina Zoologica :

-    Studii superioare de lungă durată ; vechime minimă in campul muncii intre 3-   5 ani;
-    Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat(vorbit, scris, citit);
-    Cunoştinte avansate de operare pe calculator (Windows 8): Word, Excel, Powerpoint, Internet;
-    Abilitaţi de comunicare si muncă in echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzatoare şi disponibilitate la program de lucru prelungit.

Bibliografie pentru postul temporar vacant de inspector specialitate gr.prof.IA, poz.nr.39 din statul de functii al Administratiei Gradina Zoologica:

-    Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei Gradina Zoologica, aprobat prin HCGMB nr.305/2013;
-    Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-    Manualul de secretariat si asistenta manageriala publicat pe site-ul http://ebooks.unibuc.ro/Stiinte ADM/secretariat/intro.ro : 
-    Cap.I         –       Birotica
-    Cap.II         -      Tehnici de secretariat 
-    Cap.III        -      Functiile secretariatului modern
-    Cap.VIII     -      Elemente de protocol

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.269.06.00 interior 113,  Serviciul Economic, Resurse Umane  - Dna Buia Vasilica .